Algemene voorwaarden

HWIB keurmerk algemene voorwaarden: Opleiding hondengedragsdeskundige en businesstraject.

 
1.       AanmeldingEen persoon kan vrijblijvende info ontvangen alsmede een informatief gesprek verkrijgen door via het online contactformulier dan wel telefonisch contact op te nemen.2.       Na een persoonlijk gesprek wordt er besproken of en wanneer de opleiding kan worden gestart. Dan vindt de aanmelding plaats welke door ons per email bevestigd wordt.

Toelating

Businesstraject:
Enkel en alleen na deelname aan het volledige traject van 6 maanden. Dit traject omvat 16 lessen/ coachingsgesprekken en introductiemiddag van +/- 4 uur. In individuele gevallen kan een traject met toestemming van het HWIB keurmerk worden aangepast. Deze wijzigingen zijn alleen geldig indien per email bevestigd door het HWIB keurmerk.
Businesstraject op maat is mogelijk.

Opleiding hondengedragsdeskundige:
De toelatingseisen komen aanbod tijdens het kennismakingsgesprek.

2. Deelname voorwaarden

 • Affiniteit met honden .
 • Affiniteit met ondernemen
 • Bij te weinig vaardigheden kan via ons de opleiding tot hondengedragsdeskundige worden gevolgd.
 • Voldoende capabel zijn om de opleiding te volgen en deel te nemen, dit is ter beoordeling aan Eddy Eelsing, eigenaar van het HWIB keurmerk.
 • Kwaliteit m.b.t werk/hulp staat altijd voorop.
 • Professionaliteit staat altijd voorop
 • Klantvriendelijkheid staat altijd voorop.
 • Transparantie betreft het doorzetten van klanten naar overige leden.

3.       Annulering en wettelijke bedenktijd 14 dagen

Annulering voor start opleiding dient 30 dagen voor aanvang van de opleiding plaats te vinden. De wettelijke bedenktijd van 14 dagen gaat in vanaf het moment van aanmelding. Wanneer klant binnen twee weken na aanmelding wenst te starten met de opleiding wordt gevraagd af te zien van de wettelijke bedenktijd van twee weken. Annulering dient door HWIB keurmerk te worden bevestigd. U ontvangt van uw annulering per email een bevestiging. Voor de overige afspraken in het traject geldt een annuleringstermijn van een week voor aanvang les. Binnen een week voor aanvang les kan niet kosteloos geannuleerd worden, enkel in overleg met het HWIB keurmerk.
Wil de klant gebruik maken van de wettelijke bedenktijd (herroepingsrecht) is het formulier bij ons op te vragen.

4. Financiële voorwaarden HWIB keurmerk.

De betaling van het traject vindt voor aanvang van dit traject plaats. Dit gebeurt minstens 72 uur voor de eerste lesdag per bank dan wel contant op de eerste lesdag. De klant ontvangt dan een kwitantie.

5. Kosten HWIB businesstraject en opleiding hondengedragsdeskundige.

De kosten voor het HWIB businesstraject bedragen €6776.- incl btw
De kosten voor de opleiding hondengedragsdeskundige bedragen €5000,- incl btw

We bieden ook totaalpakketten met korting aan, deze korting vervalt bij vroegtijdige beëindiging van het traject. bij een totaalpakket wordt de korting doorberekend naar het businesstraject. De businesstraject leden binden zich aan ons keurmerk waardoor een korting op de werkzaamheden mogelijk is.

De kosten voor het traject zijn onder te verdelen in de volgende posten.

 • Introductiemiddag van ongeveer 4 uur inclusief lunch of diner.
 • Tussentijds telefoon, mail en- Whatsapp contact van het keurmerk met de klant van 4 uur. Meer tijd is geen verplichting maar service vanuit het keurmerk. Echter deze extra tijd zal in rekening worden gebracht bij vroegtijdige beëindiging van het traject.
 • Twee uur contact met Ron Slaats.
 • Per nieuwe klant 5 uur overleg tussen Ron Slaats en Eddy Eelsing.
 • Lesmateriaal.
 • Een logo.
 • Een website.
 • Analyse van de lessen.
 • Maatwerk.
 • Implementatie van aandachtspunten.
 • Intakegesprek van een tot anderhalf uur.
 • Voorbereiding kennismaking inclusief telefonisch contact twee uur.
 • 15 lessen van 1 uur.

De kosten voor de opleiding zijn onder te verdelen in de volgende posten.

 • 24 praktijklessen van gemiddeld anderhalf uur.
 • Tussentijds telefoon, mail en- Whatsapp contact van het keurmerk met de klant van ongeveer 4 uur.
 • Lesmateriaal.
 • Voorbereiding van de lessen.
 • Analyse van de lessen.
 • Maatwerk.
 • Implementatie van aandachtspunten.
 • Voorbereiding kennismaking inclusief telefonisch contact een uur.
 • Intakegesprek van een tot anderhalf uur.

6. HWIB keurmerktraject

Ondersteuning als lid

De ondersteuning bedraagt 30 minuten per maand en 1 x per kwartaal een groepsmeeting

Naast de lessen krijgt de klant een website inclusief logo. Voor de herkenbaarheid worden de websites op een vergelijkbare wijze vormgegeven als de andere leden. Qua kleurstelling is de klant vrij evenals de te voeren naam. Klant ontvangt adviezen m.b.t invullen van de website. Daarnaast omvat de website een CMS systeem zodat klant zelf makkelijk tekst en afbeeldingen kan wijzigen. Klant moet zelf teksten aanleveren of krijgt hierbij hulp van het HWIB keurmerk. Wij zullen de website zo professioneel en conversiegericht mogelijk inrichten.
De Klant mag zijn voorkeuren betreft de website aangeven. Wij zullen ons best doen dit binnen de technische mogelijkheden te verwezenlijken.

7. Voortijdige beëindiging

Wanneer de wettelijke bedenktijd is verstreken, is er geen terugbetaling meer mogelijk.
Leden dienen bij vertrek een eventuele  klant over te dragen aan een ander lid van het HWIB keurmerk.

Het verhuizen van de website en email bij vertrek worden kosten in rekening gebracht. Voor het verhuizen van de website een marktconform tarief van 95 euro ex btw. Email verhuizen kost 50 euro ex btw.
Wegens veiligheid en privacy kunnen wij geen externe partij toelaten in onze hosting omgeving. Zodoende regelen wij dit onder eigen beheer.

8.Certificaat en of diploma

Na succesvolle deelname aan het HWIB businesstraject ontvangt deelnemer een certificaat.
Na succesvol afronden van het examen van de opleiding hondengedragsdeskundige ontvangt deelnemer een diploma.

9. Merknaam

De naam HWIB keurmerk is een beschermde merknaam is. Gebruik van deze naam in advertenties, brochures, interviews, e.d. is dan ook niet toegestaan, tenzij men daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen. Tegen misbruik van de merknaam HWIB Keurmerk  en inbreuk op de rechten van het merk zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Deelname HWIB keurmerk als volwaardig lid.

Er is nadrukkelijk geen sprake van een dienstverband. Het HWIB keurmerk ondersteunt ZZPers en stelt aan deze ondersteuning bepaalde voorwaarden.

Kosten HWIB keurmerk traject

De kosten voor het keurmerktraject bedragen 150 euro ex btw per maand.

Het lid is wanneer deze over wil gaan tot online marketing verplicht om gebruik te maken van de marketing via het keurmerk. In zoverre verplicht dat het in zee gaan met een andere partij zorgt voor uitsluiting van het keurmerk.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van HWIB keurmerk is beperkt tot maximaal het door de klant betaalde lesgeld en examengeld.

HWIB keurmerk behoudt zich het recht voor de klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen.

Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.

HWIB keurmerk is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via het HWIB keurmerk bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.

Alle HWIB adviezen en het opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding en lidmaatschap, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door HWIB keurmerk ontwikkeld en/of samengesteld. HWIB keurmerk is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het HWIB keurmerk.

Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van het HWIB keurmerk. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van Klanten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.

Het HWIB keurmerk kan gegevens verstrekken aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van klanten, zoals coaches, overige leden.

 

Wijziging Algemene Voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door HWIB keurmerk worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste 7 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van het HWIB keurmerk.
Onder voorbehoud van druk en zet fouten.10. Overige voorwaarden

 • HWIB keurmerk behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docente(e) of anderszins deze te vervangen door een andere docent(e) of de data van de lesdag of bijeenkomst te verschuiven naar een later tijdstip. Dit zal z.s.m. aan de klant kenbaar worden gemaakt.
 • HWIB keurmerk is niet verantwoordelijk voor niet behaalde targets of omzet van deelnemer.
 • HWIB keurmerk behoudt zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van lesmaterialen of het lesprogramma aan te brengen.
 • HWIB keurmerk aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.
 • Deelname aan de opleiding en trainingen is geheel voor eigen risico.
 • HWIB Keurmerk draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen.
 • Het HWIB keurmerk behoudt zich het recht te allen tijden het recht een samenwerking met een deelnemend lid dan wel een opleidingstraject te ontbinden. In de praktijk zal dit, tenzij er sprake is van ernstige overtredingen, neerkomen op een systeem waarbij gebruikt gemaakt wordt van drie waarschuwingen.
 • HWIB keurmerk doet haar uiterste best om de hosting en email te verzorgen indien klant hier gebruik van wil maken.
  Echter wanneer er sprake is van overmacht kunnen er problemen ontstaan in deze. HWIB keurmerk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geleden schade met betrekking tot de hosting dan wel email. Overigens valt hosting en email wel buiten het businesstraject qua te maken kosten.
 • HWIB keurmerk is niet verplicht om volledig transparant te zijn in de toegepaste SEO strategieën. Dit ter bescherming van onze technieken.
 • Bij de SEO zit het updaten van plugins, updaten van WordPress en klein onderhoud bij de prijs in. Zonder SEO kost dit updaten en onderhoud €30 euro ex btw per maand.
 • De leden kunnen tegen een redelijke vergoeding van €70,68 euro en eenmalig €15,-ex instelkosten een backup krijgen van hun website.
 • Leden die het keurmerk verlaten, mogen geen HWIB keurmerk logo op de website behouden. Er mag niet de indruk worden gewekt dat er nog op wat voor manier dan ook sprake is van een lidmaatschap.

Wijziging Algemene Voorwaarden tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door HWIB keurmerk worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste 7 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van het HWIB keurmerk.

11. Akkoord algemene voorwaarden

Door de betaling af te ronden heeft u kennis genomen van en bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

 

Vragen?

Onze hondengedragsdeskundige Eddy Eelsing helpt je graag verder!